15. 1. 2024

Dopis, který jsme poslali klientům v lednu

Struktura přehledu:

Úvod

Insolvenční řízení Helske Limited

Prodej továrny v Levoči na společnost Levoca Industry a.s.

 
 

Vážení klienti,

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2024 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Kromě přehledu aktivit za posledních několik měsíců Vám přinášíme sumarizaci našich hlavních aktivit, na které jsme se zaměřili zejména z pohledu dosažení maximalizace výnosů z vašich dluhopisů. Soustředili jsme se na společnosti skupiny Helske, které disponují reálným majetkem a představují tak vesměs jediná reálná aktiva skupiny Helske, která mohou posloužit k uspokojení vašich pohledávek z titulu vlastněných dluhopisů.

Za jeden z klíčových úspěchů považujeme, že se nám podařilo ve spolupráci i s dalšími věřiteli a klienty společnosti Indebitum zahájit insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě na mateřskou společnost skupiny Helske, a to britskou společnost Helske Limited. Přes ní protékala většina finančních prostředků z emitovaných dluhopisů, které následně alokovala na projekty a půjčky dalším společnostem skupiny Helske. Na základě podání insolvenčního navrhovatele vydal soud předběžné opatření, kterým byl jmenován předběžný správce a předběžný věřitelský výbor.  Věřitelský výbor, se již několikrát setkal a činí kroky v zájmu všech věřitelů. Tento výbor je složený výhradně z klientů a dává insolvenčnímu správci pokyny k zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení a zjištění stavu majetku dlužníka.

Od zahájení spolupráce a zastupování přes tisícovku klientů společnosti Indebitum již uplynuly 2 roky. Během této doby byly provedeny desetitisíce úkonů a aktivit týmem odborníků, právníků a dalších interních expertů společnosti Indebitum i externích spolupracovníků (domácích a zahraničních advokátních kanceláří, specialistů na insolvenční řízení v zahraničí apod.), a to zejména v následujících oblastech:

 • Předání dluhopisů
 • Uplatnění ručení z dluhopisů
 • Zahájení insolvenčních řízení na emitenty dluhopisů v ČR a na Slovensku 
 • Zahájení insolvenčních řízení na společnosti vlastnící reálný majetek
 • Přihlášení pohledávek za klienty
 • Vedení sporů o určení pohledávek
 • Zajištění majetku společností Helske tak, aby nedocházelo ke snižování jeho hodnoty
 • Ochrana majetku majitelů dluhopisů tak, aby se minimalizovalo riziko vyvedení majetku ze společností Helske disponující reálnými aktivy
 • Dohled nad průběhem insolvenčních řízení
 • Podávání námitek proti řešení úpadku formou reorganizace ze strany dlužníka
 • Zabránění věřitelům spřízněných či propojených s dlužníkem v ovládnutí insolvenčních řízení
 • Aktivní komunikace a příprava všech relevantních dokumentů v rámci insolvenčních řízení a probíhajících sporů
 • Aktivní napadání návrhů dlužníka zvýhodňujících spřízněné nebo propojené věřitele s dlužníkem
 • Aktivní napadání návrhů, podnětů a rozporování argumentů dlužníka v rámci insolvenčních řízení
 • Podněty orgánům činném v trestním řízení pro vyvození odpovědnosti za poškození klientů
 • Komunikace s dlužníkem s cílem nalezení řešení pro co nejvyšší uspokojení věřitelů
 • Podnět ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení se společností Helske Limited
 

Výsledkem výše uvedeného výčtu aktivit je zejména:

 • Zkonsolidování a uplatnění nároků a pohledávek klientů z titulu dluhopisů v rámci insolvenčních řízení klíčových společností skupiny Helske , vč. nároků z ručitelských prohlášení
 • Zahájení insolvenčního řízení s britskou mateřskou společnosti Helske Limited
 • Insolvenční řízení na všechny 4 emitenty dluhopisů v ČR a na Slovensku, kde některé jsou již v úpadku, konkurzu, nebo  již bylo zahájeno insolvenční řízení. Český emitent HELSKE SUSTAINED a.s. je v úpadku a na emitenta HELSKE SUSTAINED HPC byl prohlášený konkurz. Se slovenskými emitenty, společnostmi Helskefichte, a.s., a Helskeeiche, byla zahájena insolvenčním řízení v říjnu 2023.
 • Zahájení insolvenčních řízení na další společnosti Helske s potenciálním majetkem zejména na Slovensku a v Německu– jde zejména o společnost Helske s.r.o., která prostředky z dluhopisů použila na postavení 2 výrobních hal ve slovenské Levoči, či německou společnost Helske GmbH, která sdružovala společnosti spojené s projektem Helske People Care na výstavbu domů pro seniory s pečovatelskou službou, které nebyly realizované
 • Zmaření záměru řešit úpadek emitenta, společnosti Helske, prostřednictvím reorganizace ze strany dlužníka
 • Zmaření záměru ovládnutí insolvenčních řízení ze strany věřitelů spřízněných a napojených na dlužníka
 • Zahájení šetření možných podvodů vlastníků Helske ze strany orgánů činných v trestním řízení na Slovensku
 • Vstup Krajského státního zastupitelství v Ostravě do insolvenčního řízení s mateřskou společností skupiny HELSKE, a to HELSKE LIMITED, z důvodu možného spáchání trestného činu podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, poškození věřitele a způsobení úpadku
 • Zamezení prodeje koncernových pohledávek v rámci insolvenčního řízení HELSKE SUSTAINED HPC za netransparentních podmínek
   

Insolvenční řízení Helske Limited

Insolvenční řízení mateřské společnosti Helske Limited bude klíčové pro celkové uspokojení majitelů dluhopisů. Proto se na něj zaměřujeme a jsme velmi aktivní v rámci tohoto insolvenčního řízení.

Z naší iniciace vstoupilo státní zastupitelství do insolvenčního řízení z důvodu možného podvodu a obohacení se na úkor majitelů dluhopisů, včetně možného nezákonného vyvádění majetku společností Helske poškozující věřitele a snižující míru jejich uspokojení.

Dlužník, společnost Helske Limited, nerespektuje usnesení soudu, ignoruje výzvy insolvenčního správce a odmítá poskytnout součinnost ve věci dodání podkladů, na základě kterých by bylo možné zmapovat aktuální a reálný stav majetku skupiny Helske, který by měl sloužit k uspokojení věřitelů. Dlužník nepředložil řádně seznam majetku a pohledávek a nesplňuje tak zákonné povinnosti dle insolvenčního zákona. Dále budeme apelovat na to, aby soudu byly předložené výše uvedené dokumenty v souladu s insolvenčním zákonem. Insolvenční správce již poslal stížnost soudu na neposkytování odpovídající součinnosti ze strany dlužníka a vyzval soud, aby nařídil dlužníkovi splnit požadavky insolvenčního správce na dodání informací v odpovídající kvalitě a struktuře.

Jsme přesvědčeni, že byly naplněny zákonné́ podmínky pro aplikaci domněnky úpadku v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona. Naše další kroky tak směřují k tomu, aby byl prohlášen úpadek na mateřskou společnost Helske Limited. Konkurz je za stávající situace jediným řešením, který umožní rozkrýt skutečný stav majetku skupiny Helske a maximalizovat uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení.

   

Prodej továrny v Levoči na společnost Levoca Industry a.s.

Společnost Indebitum od samotného začátku zpochybňovala záměr vlastníka skupiny spočívající ve výměně dluhopisů společnosti Helske za akcie společnosti Levoca Industry a.s. Dle našeho názoru vyvedení tohoto aktiva mimo skupinu Helske a pod kontrolu majitele Helske je protizákonné a poškozující věřitele Helske a majitele dluhopisů. Proto v rámci insolvenčního řízení Helske Limited byla tato transakce zpochybňována z důvodu účelového vyvedení tohoto majetku a poškození věřitelů Helske. Naším cílem je zajistit, aby z toho majetku byly maximálně uspokojování držitele dluhopisu a ne současný vlastník společnost Servis 24.

Společnost Indebitum intenzivně komunikuje s orgány činnými v trestním řízení jak v Čechách, tak na Slovensku a aktivně brojí proti tomuto vyvádění majetku ve všech dotčených insolvenčních řízeních.  

Indebitum i nadále vyvíjí aktivity spojené s dohledáváním majetku Helske, který byl prodán ve chvíli, kdy už bylo Helske fakticky v úpadkové situaci a společnost Indebitum bude tyto převody dále napadat.

Rádi bychom Vás na závěr ujistili, že společnost Indebitum činí, a i nadále bude činit kroky spojené s využitím všech legitimních a dostupných právních prostředků k tomu, aby maximalizovala uspokojení všech Vás, majitelů dluhopisů Helske, a to v co možná nejkratším časovém horizontu.

S úctou

Jan Zaorálek, jednatel Indebitum s.r.o.