17. 4. 2024

Prohlášení úpadku na mateřskou společnost HELSKE LIMITED

Struktura přehledu:

Mateřská společnost HELSKE LIMITED skončila v úpadku

Do insolvenčního řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství

Z dluhopisů Helske se stala obří insolvenční kauza

Úpadek mateřské HELSKE LIMITED je klíčem k rozkrytí majetku Helske a finančních toků

 
 

Mateřská společnost HELSKE LIMITED skončila v úpadku

 

Dne 21. března 2024 prohlásil Krajský soud v Ostravě úpadek britské společnosti Helske Limited, která je mateřskou společností skupiny Helske. Se společností HELSKE LIMITED bylo v srpnu 2023 zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitelů zastoupených společností Indebitum. Krajský soud rozhodl o úpadku z důvodu předlužení, což je situace kdy souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku, a rovněž z důvodu platební neschopnosti, kdy dlužník není schopen platit své závazky vůči svým věřitelům. Dle usnesení soudu vlastní dlužník, společnost HELSKE LIMITED, majetek pouze ve formě pohledávek vůči dceřiným společnostem, v celkové výši 2,103 mld. Kč, zatímco dlužník dluží svým dceřiným společnostem částku ve výši 3,188 mld. Kč.

Soud usnesením ustanovuje insolvenčním správcem pražskou společnost Hart & Partners v.o.s., která dosud vykonávala v insolvenčním řízení činnost předběžného insolvenčního správce a je zároveň insolvenční správkyní ostatních společností koncernu Helske, které se nacházejí v úpadku. Soud rovněž nařídil přezkumné jednání přihlášených pohledávek na 14. srpna 2024.

Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění úpadku v insolvenčním rejstříku (21.3.2024). Jde zejména o pohledávky z titulu ručitelských prohlášení HELSKE LIMITED, kterými dlužnice ručila za dluhopisy vydané zejména českými emitenty, společnostmi Helske Sustained a.s. a Helske Sustained HPC a.s. Oba tito emitenti jsou od října 2023 v úpadku řešeného formou konkurzu. S dalšími emitenty Helske, slovenskými společnostmi Helskefichte, a.s., a Helskeeiche, a.s., jsou od října 2023 též vedena insolvenční řízení.

Krajský soud dále uložil dlužníkovi, společnosti HELSKE LIMITED, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení sestavila a odevzdala insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů. Do data usnesení o úpadku, a to i přes opakované výzvy soudu, insolvenční správkyně či Krajského státního zastupitelství v Ostravě, HELSKE LIMITED nepředložila seznam svého majetku, závazků a pohledávek v souladu s insolvenčním zákonem. HELSKE LIMITED neposkytla žádnou součinnost soudu při zjišťování majetkové podstaty a ignorovala usnesení soudu a pokyny insolvenční správkyně.

Potvrdilo se to, co společnost Indebitum zdůrazňuje od samotného počátku kauzy, a to že insolvence je nejtransparentnější a nejférovější způsob vypořádání pro věřitele, majitele dluhopisů Helske. Insolvenční správce může, jako jediný s kompletním přístupem k informacím a účetnictví jednotlivých společností skupiny HELSKE, rozplést složitou strukturu a zmapovat všechny finanční toky a zjistit, kde skončily peníze všech investorů (majitelů dluhopisů), to znamená, v jakých aktivech a zda byly prostředky investorů použity v souladu s emisními podmínkami dluhopisů. Insolvenční správce tak může zjistit reálný stav majetku a zabránit dalšímu vyvádění majetku ze skupiny Helske jeho majitelem, zatěžování majetku Helske dalšími zástavami, či zvýhodňování některých věřitelů propojených s majitelem koncernu Helske.

Úpadek mateřské společnosti HELSKE LIMITED tak přináší věřitelům nesrovnatelně větší šanci dostat se ke svým investovaným penězům a maximalizovat výnos z jejich pohledávek.

Usnesení Krajského soudu v Ostravě naleznete ZDE

 
 

Do insolvenčního řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství

V prosinci roku 2023 vstoupilo do insolvenčního řízení HELSKE LIMITED Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Podnět pro vstup iniciovala společnost Indebitum (zastupující více než 1100 věřitelů), a to z důvodu podezření z možného spáchání trestného činu podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, poškození věřitele a způsobení úpadku. Jedním z důvodů bylo účelové vyvedení majetku Helske v hodnotě 7,87 mil. EUR, a to konkrétně 2 výrobních hal s výrobní linkou ve slovenské Levoči mimo skupinu Helskem a to konkrétně do brněnské společnosti Levoca Industry a.s., která je pod kontrolou majoritního vlastníka koncernu Helske, britské společnosti Service-24, podnikatele Jana Čermáka.

To, že do insolvenčního řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, jenom potvrdilo obavy společnosti Indebitum spojené s možným protiprávním jednáním. To budou prošetřovat orgány činné v trestním řízení, včetně Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Společnost Indebitum věří, že v případě prokázání protiprávního jednání bude vyvozena trestně-právní a hmotná odpovědnost původních i stávajících vlastníků společností Helske.

 
 

Z dluhopisů Helske se stala obří insolvenční kauza

Společnosti Helske emitovaly dluhopisy, ze kterých chtěly financovat projekt výstavby 4 domovů pro seniory s pečovatelskou službou v Německu a výstavbu haly s výrobní linkou na výrobu inovativních sádrokartonových desek a omítek ve slovenské Levoči. Projekt výstavby domů seniorů skončil krachem, výstavba se nerealizovala a v majetku zůstaly 2 pozemky v Německu v hodnotě 3,5 mil. EUR.  Dvě výrobní haly ve slovenské Levoči vyrábí ve velmi omezené míře pouze obyčejné sádrokartonové desky.

Čtyři emitenti (2 české a 2 slovenské společnosti) ze skupiny Helske emitovali dluhopisy převyšující 65 mil. EUR a směnky v hodnotě cca 5 mil. EUR, které si koupilo přes 3 tisíce převážně retailových investorů, zejména z ČR a Slovenska. Emitenti přestali splácet svoje závazky (úroky i jistiny) již od poloviny roku 2020. Dluhopisy byly vydávány od roku 2017 a byly většinou na 3 roky s úrokem 5-7%. Poslední emise proběhla v roce 2021, tj. v době, kdy již Helske neplnila svoje závazky (splátky úroků a jistin) a byla v úpadkové situaci z titulu platební neschopnosti i předlužení.

 
 

Úpadek mateřské Helske Ltd je klíčem k rozkrytí majetku Helske a finančních toků

Prohlášení úpadku mateřské společnosti Helske LIMITED je klíčové z pohledu rozkrytí majetku společnosti, zjištění jeho reálné hodnoty a všech finančních toků v rámci skupiny Helske.

Přes mateřskou HELSKE LIMITED protekly veškeré finanční prostředky z emitovaných dluhopisů od emitentů Helske v objemu cca 65 mil. EUR (přes 1,5 mld. Kč). Namísto standardního modelu, kdy emitent investuje přímo do projektů dle emisních podmínek, zde to byl zahraniční subjekt, mateřská HELSKE LIMITED v Anglii, kdo rozhodoval o půjčkách a alokaci peněz vlastníků dluhopisů na projekty. Konkurz umožní rozkrytí všech finančních toků, ukáže přesně, kam plynuly peníze z dluhopisů, na jaké projekty, zda byly alokovány v souladu s emisními podmínkami a podobně. Prohlášený konkurz na mateřskou společnost HELSKE LIMITED je zásadní zejména z pohledu toho, že je klíčem:

  • k dopátrání se k majetku skupiny Helske,
  • k dosažení maximalizace výnosů k uspokojení pohledávek věřitelů (majitelů dluhopisů)
  • ke zmapování veškerých finančních toků v rámci skupiny Helske. Přes mateřskou společnost HELSKE LIMITED protekla většina finančních prostředků z prodeje dluhopisů, které následně HELSKE LIMITED alokovala do dceřiných společností formou půjček na projekty přes nepřehlednou změť svých 70 firem v 6 zemích Evropy, dále
  • ke zmapování celkových aktiv pořízených z peněz majitelů dluhopisů,
  • k rozklíčování toho, jaká aktiva byla pořízena z peněz majitelů dluhopisů a zda tato aktiva byla pořízena v souladu s emisními podmínkami dluhopisů Helske,
  • k identifikaci společností Helske, které disponují reálným majetkem k uspokojení pohledávek věřitelů (majitelů dluhopisů),
  • vyvození trestně-právní a hmotné odpovědnosti původních i stávajících vlastníků Helske v případě, že by orgány činné v trestním řízení dospěly ke zjištění spáchání trestného činu podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, poškození věřitele a způsobení úpadku. Tyto orgány, včetně Krajského státního zastupitelství v Ostravě, jež vstoupilo do insolvenčního řízení z iniciativy společnosti Indebitum prošetří danou věc v trestním řízení a rovněž na celou věc budou dohlédat v insolvenčních řízení společností Helske.