17. 11. 2022

Přehled realizovaných aktivit a aktuální stav projektu Helske

Struktura přehledu:

HELSKE – aktuální stav

Vývoj ve společnostech HELSKE pod novým vlastníkem

Snaha HELSKE zhoršit právní pozici věřitelů

Vymáhání pohledávek společností Indebitum

Přístup vlastníka HELSKE a věřitele IFIS 

Další informování o dění a vývoji

 
 

HELSKE – aktuální stav

 

Stav ve společnostech HELSKE

Koncern HELSKE je tvořen celkem 69 společnostmi, které podnikají v šesti zemích – v Anglii, Irsku, Německu, České Republice, na Slovensku a ve Španělsku. Zaměřili jsme se na společnosti HELSKE v zemích, kde se nachází reálný majetek pořízený a financovaný z emitovaných dluhopisů HELSKE.

Dohledatelný a zpeněžitelný majetek:

 • Německo – nemovitý majetek ve formě pozemků – pořizovací cena cca 8 893 963 EUR
 • Slovensko – majetek v podobě výrobní haly, výrobní linky na sádrokartonové desky, výrobního zařízení, skladových zásob a nemovitostí – pořizovací cena cca 13 538 207 EUR
 

Pozemky alokované v Německu měly sloužit k realizaci výstavby sítě 4 domovů sociálních služeb pro seniory s celkovou kapacitou 470 apartmánů, jejich provozování a zajišťování pečovatelských služeb a péče. Výrobní hala s výrobní linkou ve slovenském městě Levoča měla sloužit k výrobě energeticky úsporných sádrokartonových desek a omítkových směsí na bázi nanotechnologií. 

Vlastníkem skupiny HELSKE se v září roku 2021 koupí od pánů M. Rusňáka a L. Stýbra stala skupina firem sdružených kolem britské společnosti SERVICE-24 Ltd., kdy cílovým vlastníkem těchto společností je pan Jan Čermák. Mateřskou společností koncernu je britská společnost HELSKE LIMITED.

Vlastník10.9.2021  11.9.2021
HELSKE LLC16,17%0,00%
Libor Stýbr63,20%5,00%
Matej Rusňák13,54%5,00%
minoritní akcionáři7,09%7,04%
SERVICE-24 LTD 82,96%
 

Detailní přehled akcionářů HELSKE LTD. naleznete ZDE .

Strukturu skupiny HELSKE naleznete ZDE

   

Nový majitel, společnost SERVICE-24, úzce spolupracuje se společností IFIS.

Vlastník skupiny HELSKE, pan J. Čermák veřejně prostřednictvím médií několikrát potvrdil úzkou a dlouholetou spolupráci mezi jeho společností SERVICE 24 (dlužník), vlastníka skupiny HELSKE, s jedním z největších věřitelů skupiny HELSKE, společností IFIS investiční fond. Rovněž pan J. Čermák potvrdil, že pan M. Indra, majoritní vlastník společnosti IFIS, s ním dlouhodobě spolupracuje v oblasti pohledávkového byznysu. Média rovněž zveřejnila i schéma propojení dlužníka jeho věřitele. Oba subjekty např. sdílí i osobu tiskové mluvčí, pí. K. Svobodovou.

Schéma vazby mezi SERVICE-24 a IFIS naleznete ZDE.

Propojení SERVICE-24 a IFIS naleznete ZDE.

   

SERVICE-24 do společnostní HELSKE jmenuje jednatele propojeného s IFIS.

Jediným ředitelem mateřské společnosti skupiny HELSKE, londýnské HELSKE Ltd, je pan Svatoslav Kodytek (od 24.11.2021), který je rovněž jednatelem české společnosti ATHONA INVEST s.r.o., se sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno. Na stejné adrese sídlí např. společnosti IFIS investiční fond, a.s., Indra-Šebesta v.o.s., či Indra-Šebesta insolvence s.r.o.

Propojení HELSKE (SERVICE-24) – S. Kodytek – IFIS naleznete ZDE

Ke koupi společností HELSKE společnostmi pana J. Čermáka došlo v době po zastavení splácení závazků vůči majitelům dluhopisů. Platební neschopnost společností koncernu HELSKE stále trvá. Společnosti nadále nehradí své závazky a neplní ani další povinnosti uložené jim zákonem – udržování provozoven, přebírání pošty, zveřejňování účetnictví a další.

 
 

Vývoj ve společnostech HELSKE za vlastníka Service-24

Co se děje ve společnostech HELSKE od doby kdy je vlastní nový majitel, společnost SERVICE 24 Ltd.?

 

Zastavení výroby v závodě na Slovensku

Slovenský závod ve městě Levoča na produkci stavebních materiálů (sádrokartonových desek)  je zavřený a výroba zastavena, areál je opuštěný a zeje prázdnotou. Informují o tom i slovenská média, viz odkaz: https://index.sme.sk/c/23020593/helske-mieri-do-konkurzu-levocska-fabrika-je-na-predaj.html.

Finanční prostředky majitelů dluhopisů byly použity i na stavbu administrativní budovy HELSKE, která zůstala nedostavěná a která stojí hned vedle výrobních hal, rovněž na pronajatém pozemku města Levoča.

 

Žádné investice od Service-24 ani IFIS

Noví majitelé do společností HELSKE vůbec neinvestují.

I přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo dohledat žádnou investici ze společností pana Čermáka nebo společnosti IFIS do provozu společností HELSKE. Je tak velmi pravděpodobné, že do zvyšování hodnoty majetku HELSKE ani do splácení závazků nebyly ze strany nových majitelů investovány žádné prostředky. A to ani prostřednictvím půjčky, kterou společnosti HELSKE Property poskytl její věřitel, společnost IFIS.

Jak plyne z „Notárského centrálního registra záložných práv“ podepsala  v záři 2021 slovenská společnost HELSKE Property s.r.o., majitel výrobního závodu ve slovenské Levoči, smlouvu o půjčce s věřitelem skupiny HELSKE, společností IFIS. Dle vyjádření zástupců majitelů či IFIS pro média, mají být prostředky z půjčky použité na restart a zachování výroby v levočském závodě a vyřešení dluhů vůči městu Levoča za nájem pozemků. Závod leží na pozemcích města a na pozemcích jsou v katastru plomby – zástavní práva města. 

 

Další zmenšování majetku Helske 

Je majetek Helske nadále účelově snižován?

Neustále analyzujeme dění v 69 společnostech Helske v šesti zemích, přičemž ze změn, které máme možnost vidět z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že zpeněžitelný majetek, který byl pořízen z Vašich peněz se zmenšuje. Účetní hodnota nemovitého a movitého majetku se od roku 2019 snížila o 2 992 398 EUR, tj. přibližně o 73 mil. Kč.

V některých případech byl nemovitý majetek prodán a společnosti za něj nebyla uhrazena řádně kupní cena.

Z dostupných účetních závěrek určitých společností Helske je patrné, že od roku 2019 dochází ve společnostech Helske disponujících hmotným i nehmotným majetkem k odlivu a vyvádění majetku ze společností. A to i v roce 2021, kdy skupina Helske změnila svého majoritního vlastníka a skupinu ovládla společnost SERVICE 24 Ltd., kterou vlastní český podnikatel Jan Čermák.

Jenom pro názornost uvádíme skutečnost, že společnosti skupiny Helske, kterých je téměř 70, byť mají ze zákona povinnost předkládat roční účetní závěrky do obchodního rejstříku, tak za poslední 4 roky (2018-2021) předložily pouhopouhých 70 účetních závěrek, což fakticky odpovídá roční povinnosti a celkově 25% z celkové povinnosti za dané období. Z toho si lze dovodit, proč tomu asi tak bylo a jaké důvody k tomu majitele skupiny Helske vedly. Kdyby bylo vše v pořádku a nebylo by co skrývat, společnosti by si svoje zákonné povinnosti jistě plnily. 

Prodej majetku naleznete ZDE.    

 
 

Snaha Helske zhoršit právní pozici věřitelů

HELSKE a její majitel, společnost SERVICE-24, se snaží zhoršit právní pozici věřitelů.

 

Helske brání vydání dluhopisů jejich majitelům

Společnost Indebitum vyzvala emitenty dluhopisů Helske, aby vydali listinné dluhopisy jejich majitelům. I přes opakované písemné výzvy Helske dosud nevydalo listinné dluhopisy, za které jste zaplatili a na jejichž vydání máte zákonné právo.

Stejně tak Helske neposkytlo potřebnou součinnost při převodu zaknihovaných dluhopisů, za které jste zaplatili.

Výzvy na poskytnutí součinnosti a vydání dluhopisů naleznete zde:

Výzvy na společnosti Helske ZDE.

Výzvy na společnost helskefichte a.s. k poskytnutí součinnosti a vydání dluhopisů ZDE.

Výzvy na společnost HELSKE SUSTAINED a.s. k vydání dluhopisů (75 ks) ZDE.

Výzvy na společnost HELSKE SUSTAINED a.s. k vydání dluhopisů ZDE.

 

Společnosti Helske nemají funkční sídla a nepřebírají poštu

Společnosti Helske pod novým majitelem, britskou společností SERVICE- 24 a ovládanou podnikatelem Janem Čermákem, však nemají funkční sídla, záměrně si nepřebírají poštu a vůbec nekomunikují. Odeslaná doporučená korespondence přes Českou poštu byla vrácena zpět odesílateli díky nedoručení zásilky na adrese příjemce, společností Helske.

Podací lístek naleznete ZDE a vratka nedoručené zásilky na helskefichte a.s. naleznete ZDE.

 

Helske se aktivně brání uplatnění ručení z ručitelských prohlášení

Vaše dluhopisy mají výhodu možnosti uplatnění ručení z ručitelských prohlášení vázaných na několik různých subjektů, a to jak na některé právnické společnosti HELSKE, tak na její majitele, jako fyzické osoby. Společnosti Helske se však žalobami brání proti uplatnění ručení z ručitelských prohlášení.

Žalobu na neplatnost ručitelských prohlášení naleznete ZDE.

 

Helske se aktivně brání prohlášení konkurzů u společností, kde bylo zahájeno insolvenční řízení.

V rámci zahájených insolvenčních řízení se společnosti HELSKE pod novým vlastníkem brání prohlášení konkurzů, nespolupracují se soudy a realizují kroky, kterými účelově prodlužují insolvenční řízení. Např. u insolvenčního řízení se společností Helske Sustained a.s. vyzval soud dlužníka k předložení soupisu majetku společnosti, ale tu společnost ve stanovené lhůtě nedodala a výzvu soudu úplně ignorovala. 

 
 

Vymáhání pohledávek společností Indebitum

Struktura koncernu HELSKE je velmi složitá. Představuje složitý a komplikovaný propletenec téměř 70 společností v 6 zemích, mezi kterými existují křížové pohledávkové a závazkové vazby, vzájemně propojené finanční toky a vyšší desítky ručitelských vazeb.

Abychom Vám, našim klientům, byli schopni zajistit co možná nejvyšší uspokojení, je třeba činit prioritně kroky u společností, které skutečně vlastní majetek. Tyto kroky velmi intenzivně realizujeme a v dalších částech prezentace Vám předestřeme, jaký je vývoj v jednotlivých zemích. Je pro nás důležité, aby bylo zcela transparentní, jak je konkrétně nakládáno s prostředky, které bylo z Vaší strany potřebné do procesu vymáhání pohledávek vložit. Proto tento dokument obsahuje i vyčíslení veškerých dosavadních nákladů. Dále nastíníme mimo jiné důležitost načasování a pořadí jednotlivých kroků našeho počínání, které je pro skutečně efektivní vymáhání pohledávek naprosto klíčové. Detailně popíšeme jednotlivé úkony dlužníků, emitentů dluhopisů, vlastníků společností a bývalých majitelů.

   

Anglie

Společnost Indebitum podala v Anglii insolvenční návrh na mateřskou společnost skupiny Helske, britskou společnost HELSKE LIMITED. Tato společnost je klíčová, protože přes ní probíhaly veškeré finanční toky v rámci skupiny Helske. Odtud putovaly finance formou půjček do jednotlivých společností skupiny Helske, které měly realizovat projekty uvedené v emisních podmínkách emitentů a nakupovaly aktiva. Navíc mateřská společnost Helske Ltd. figuruje jako ručitel v případě dluhopisů klientů společnosti Indebitum.

Díky našemu návrhu  bylo v Anglii zahájeno insolvenční řízení na mateřskou společnost HELSKE Ltd.

Insolvenční návrh naleznete ZDE.

Helske se aktivně brání prohlášení úpadku. Helske namítá, že místní soud není příslušný o věci rozhodovat, ačkoliv musí dobře vědět, jelikož to sami tvrdili, že přes mateřskou společnost tekla většina prostředků z dluhopisů.

Zpochybňování úpadku naleznete ZDE.

 

Helske si pravděpodobně mimo jiné i za Vaše prostředky najímá drahé právní zastoupení, které se aktivně brání prohlášení úpadku (www.trowers.com ).

Rovněž Helske namítá neplatnost ručitelských prohlášení a domáhají se jejich neplatnosti žalobou. V rámci námi zastupovaných majitelů dluhopisů existuje přes 60 ručitelských vazeb. Mezi společnosti HELSKE, které uzavřely ručitelská prohlášení s emitenty dluhopisů Helske, patří mateřská společnost skupiny HELSKE, britská společnost HELSKE LTD., dále irská společnost HELSKE Global Limited, slovenská společnost HELSKE s.ro., německá HELSKE GmbH. Dále ručitelské prohlášení uzavřely i dřívější majoritní vlastníci HELSKE Ltd, pánové M. Rusňák a L. Stýbr.

Žalobu na neplatnost ručitelských prohlášení naleznete ZDE

Všechny finanční prostředky získané z emisí dluhopisů HELSKE přes emitenty HELSKE putovaly nejdříve do mateřské londýnské společnosti HELSKE Ltd. Odtud potom do jednotlivých společností skupiny HESLKE, které měly realizovat projekty dle emisních podmínek emitentů HELSKE. Mateřská společnost HELSKE Ltd. vystupuje v roli ručitele a rozhodovala o tom, kam budou peníze z emisí alokované, na jaké projekty a do jakých společností.

Přehled finančních toků v koncernu Helske:

Zdroj: web Helske

   

Přehled schválených emisí v letech 2016 – 2021 činil 160 mil. EUR:

Emitent  / Rok201620172018201920202021Celkem v EUR
HELSKE SUSTAINED a.s.15 000 00022 000 00012 000 00049 000 000
HELSKE SUSTAINED HPC a.s.31 000 0005 200 00036 200 000
helskeeiche a.s.18 000 00015 000 00022 000 00055 000 000
helskefichte a.s.20 000 00020 000 000
Celkem v EUR20 000 00018 000 00030 000 00044 000 00043 000 0005 200 000160 200 000
 

Společnost Indebitum musela v rámci vymáhání v Anglii učinit mnoho úkonů a vynaložit nemalé finanční prostředky, včetně právního zastoupení lokální britskou právní kanceláří specializující se na insolvenční problematiku a právo.

   

Německo

V Německu realizujeme intenzivně právní úkony vůči společnosti HELSKE GmbH. Ta je vlastníkem pozemků, které byly nakoupené z peněz emitovaných dluhopisů HELSKE. O podrobnostech Vás budeme informovat, jakmile nám to okolnosti dovolí. 

Platební příkazy naleznete zde:

Platební příkaz č. BLN00003/274698

Platební příkaz č. BLN00003/274872

Platební příkaz č. BLN00003/274890

   

Slovensko

HELSKE na Slovensku odmítá poskytnout součinnost s vydáním dluhopisů jejich právoplatným majitelům a odmítá veškeré formy kontaktu. Není možné se s nimi spojit osobně, telefonicky, elektronicky ani písemnou formou. Závod ve městě Levoča není aktivní, výroba je zastavena a v současné době se spekuluje také o jejím prodeji. S ohledem na toto konání HELSKE na Slovensku, kdy zde vidíme zcela zřetelné znaky takzvaného “vyvádění majetku”, jsme se rozhodli řešit situaci především trestně právní cestou s využitím renomované advokátní kanceláře. Vzhledem k tomu, že máme povinnost danou zákonem o průběhu trestního řízení neinformovat, v tuto chvíli Vám můžeme poskytnout pouze informace v obecné formě. Společnost Indebitum odeslala na společnost Helske s.r.o. celou řadu výzev z titulu plnění závazků z dluhopisů (výplata úroků) a rovněž z titulu plnění závazků z ručitelských prohlášení.

Pokud Helske nebude reagovat na další výzvy, přistoupíme k podání insolvenčních návrhů na slovenské společnosti.

Zásadní pro vymáhání je společnost HELSKE s.r.o., která vlastní závod s výrobními halami a zařízením v Levoči. Insolvenční návrhy podávané na slovenské emitenty dluhopisů HELSKE nejsou prioritou. Veškeré finanční prostředky, které byly vybrány emitentem, byly poskytnuty do struktury koncernu Helske, emitenti tedy v tuto chvíli fakticky nevlastní žádný majetek.

Výzvu na plnění závazku z dluhopisů (úroky) naleznete ZDE.

Výzvu na plnění závazku z ručení naleznete ZDE.

   

Česko

V rámci vymáhání pohledávek v Česku, Vás chceme informovat především o průběhu dvou insolvenčních řízení se společnostmi HELSKE

   

HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

Dlužník na sebe podal dne 19.9.2022 insolvenční návrh s návrhem na povolení reorganizace.

Insolvenční návrh naleznete ZDE.    

V reakci na to společnost Indebitum zaslala insolvenčnímu soudu své nesouhlasné vyjádření a námitky proti reorganizačnímu plánu dlužníka, společnosti HELSKE SUSTAINED HPC a.s., emitenta dluhopisů. 

Vyjádření společnosti Indebitum naleznete ZDE.

Na základě všech zjištění je společnost Indebitum přesvědčena o tom, že reorganizačním plánem předloženým dlužníkem v žádném případě nemůže dojít k vyššímu uspokojení věřitelů, což je jedna z podmínek reorganizace. Výše uvedené vyjádření společnosti Indebitum detailně popisuje námitky proti reorganizačnímu plánu dlužníka. Jedná se zejména o:

 • neexistenci podniku dlužníka (žádní zaměstnanci) a absence výhodnosti (vyššího výnosu) reorganizace oproti konkursu
 • hlasování propojených osob
 • neuvedení pohledávek společnosti Indebitum v seznamu závazků

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je společnost Indebitum přesvědčena  o tom, že pro řešení úpadku dlužníka reorganizací nejsou splněny zákonné podmínky a dlužníkem je o reorganizaci na základě předloženého reorganizačního plánu sledován nepoctivý záměr. Společnost Indebitum proto navrhla soudu, aby návrh na povolení reorganizace zamítl, resp. mu nevyhověl.

   

HELSKE SUSTAINED a.s.

Dne 14.6.2022 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele. Dne 26.9.2022 přistoupil k insolvenčnímu řízení další věřitel, společnost IFIS. 

Insolvenční návrh naleznete ZDE.

Společnost HELSKE SUSTAINED si neplní v současné chvíli povinnosti, které jí ukládá zákon a insolvenční soud.

Jelikož společnost nemá jmenován statutární orgán, byl pro toto řízení ustanoven opatrovník, a to pan Libor Stýbr, bývalý majoritní a nyní minoritní vlastník HELSKE Ltd., mateřské společnosti skupiny HELSKE.

Společnost Indebitum nesouhlasí se jmenováním p. Stýbra do funkce opatrovníka, přičemž podání, které zasílá insolvenčnímu soudu, jež jsou následně zveřejňovány v insolvenčním rejstříku, jsou čistě obstrukční.

Jakožto statutární orgán dlužníka, konkrétněji člen představenstva, působil p. Stýbr až do 11.5.2021. Skutečnost, že jeho funkce zanikla, byla zapsána do obchodního rejstříku až dne 19.5.2022. Máme za to, že z pozice bývalého člena představenstva, když tuto funkci po něm již nikdo nevykonával, by měl být schopen adekvátně reagovat na výzvy soudu a předložit seznamy závazků, majetku a zaměstnanců, což se zatím nestalo. 

Všechny úkony, které činí, vedou jen k účelovému prodlužování již zahájeného insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu podala naše společnost podnět k odvolání Libora Stýbra jako opatrovníka.

Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu řízení naleznete ZDE.

Podnět k odvolání p. Stýbra naleznete ZDE.

   

Přihlášení pohledávek

Lhůta pro přihlášení pohledávek činí dva měsíce od data prohlášení úpadku. Doposud žádná ze společností HELSKE, za kterou drží společnost Indebitum pohledávky, v úpadku není, proto zmíněná dvouměsíční lhůta ještě neběží. Pohledávky budeme z taktických důvodů podávat až ke konci této lhůty.

Nemusíte mít proto žádné obavy.  Vaše pohledávky budou řádně a včas přihlášeny. Máme propracovaný elektronický systém založený na kartách klientů a smluv, kdy všechny data do přihlášek se doplní jedním kliknutím z karet klientů a smluv, které jsme s velkým úsilím a vynaložením nemalých finančních prostředků vytvořili. 

 
 

Přístup vlastníka HELSKE a věřitele IFIS 

Nesrozumitelné jednání Helske, Service-24 a IFIS

Počínání dlužníka Helske, respektive jeho vlastníka – společnosti SERVICE-24 Ltd., a společnosti IFIS, jednoho z největších věřitelů, vyvolává řadu otázek:

 • Proč nejmenuje kompetentní jednatele?
 • Proč nezajistí přebírání pošty?
 • Proč nezaplatí své závazky?
 • Pokud nejsou schopni své závazky zaplatit, proč nesplní zákonnou povinnost podat na sebe návrh na konkurz?
 • Čeho se snaží dosáhnout prostřednictvím reorganizace první společnosti?
 • S jakým úmyslem koupili předluženou strukturu společností za symbolickou cenu?
 • Jak jinak chtějí zrealizovat svůj profit než tím, že si ponechají majetek koupený za Vaše peníze, aniž by závazky vůči Vám splatili, když zjevně nijak nepodnikají?
 • Proč jsou nesoučinní při vydání listinných dluhopisů a převodu zaknihovaných dluhopisů?
 • Proč zpochybňuje ručení?
 • Je legální a legitimní, aby subjekty propojené s vlastníky dlužníka kupovaly pohledávky za dlužníkem za příslib vydání části toho, co samy po sobě vymohou?
 

Sliby společnosti IFIS

IFIS dne 6.4.2022 slíbil subjektům a majitelům, od kterých získal dluhopisy, následující:

Zdroj: https://www.ifis.cz/aktuality/informace-pro-veritele-skupiny-helske/

   

Dva měsíce po slíbeném termínu neobdrželi majitelé dluhopisů žádný konkrétní návrh, ani žádné „ekonomické propočty a analýzy“.

Je otázkou, do jaké míry zní realisticky příslib zpeněžení nevyrábějící a zavřené továrny prodejem oborovému investorovi, který ocení výrobu obyčejných sádrokartonových desek (patent na výrobu na bázi nanotechnologií již Helske nevlastní od roku 2018). Továrna zastavila výrobu po roce od koupi Helske novým vlastníkem, společností Service-24.

   

Dvojí metr společnosti IFIS

Kdyby chtěla společnost IFIS co nejrychleji uspokojit svoje klienty, podala by již dávno návrhy na insolvenční řízení společností, které jsou od poloviny roku 2020 v úpadku z důvodu platební neschopnosti, tak jak to činí např. v kauze ARCA CAPITAL, kde podává jeden návrh na insolvenci za druhým. Rovněž vystupuje proti reorganizačnímu plánu společnosti ARCA Investments, viz citace z médií: „Reorganizační plán není důvěryhodný a je jen odkládáním nevyhnutelného. Každý měsíc, kdy se nic neděje, se jen zbytečně projídají peníze věřitelů. Lze předpokládat, že se v případě neúspěchu reorganizace varianta konkurzu dříve či později opět objeví na stole, ale budeme rozdělovat majetek snížený o náklady na reorganizaci,“ sdělil Marek Indra, většinový majitel IFISu.

Zdroj: https://index.sme.sk/c/23020593/helske-mieri-do-konkurzu-levocska-fabrika-je-na-predaj.html

   

Obavy z možných jednání Helske, Service-24, IFIS

Jednání a chování vzájemně spolupracujících a personálně a jinak provázaných subjektů vzbuzuje řadu otázek:

 • Snaží se získat čas na další vyvádění majetku?
 • Snaží se odkladem insolvencí dosáhnout promlčení závazků?
 • Zakrývají nelegální získávání dluhopisů dlužníky, když dluhopisy formálně „skupuje“ IFIS za příslib
  90 % z vymoženého?
 • Je IFIS motivován, aby nevymohl nic?
 • Proč IFIS vede mediální kampaň, která má uklidnit věřitele a přimět je k předání / prodání dluhopisů IFISu?
 
 

Dosavadní náklady na vymáhání pohledávek za společnostmi HELSKE

Výše uvedený přehled, který shrnuje aktuální situaci ve společnostech HELSKE a námi uskutečněné úkony, je poměrně obsáhlý. Za jejich realizací stojí desítky profesionálů, tisíce hodin práce strávených na tomto, svým rozsahem obtížném a složitém případu, téměř 18 tisíc realizovaných úkonů (přesně 17 468) zajišťovaných pro 1 100 klientů.

Dosavadní náklady spojené s rozsáhlým objemem realizovaných úkonů na vymáháním pohledávek Helske a veškerou agendu s tím spojenou aktuálně přesáhly objem prostředků z doposud vybraných příspěvků. To fakticky znamená, že nyní další náklady vymáhání jsou již hrazené z vlastních zdrojů společnosti Indebitum.

 
 

Budoucí informování o dalším vývoji

Informace obsažené v této komplexnější Zprávě budou zveřejněny také na webové stránce společnosti www.indebitum.com 

Nadále Vás budeme informovat touto formou každé 3 měsíce. Další pravidelná zpráva tak bude zveřejněna v první polovině února 2022.

V případě, že se vyskytnou informace, které by bylo vhodné Vám v mezičase sdělit, budeme Vás samozřejmě operativně informovat a informace budou rovněž umístěny i na našich webových stránkách, v sekci Aktuality https://www.indebitum.com/aktuality/.

 
 

Poděkování

Rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci a za Vaši skvělou reakci na žádosti o zaslání podkladů. Celkem jsme obdrželi přes 1 500 emailů obsahujících téměř 9 000 dokumentů.

Na zpracování všech podkladů pracujeme s maximálním nasazením a péčí. Jejich kompletace probíhá postupně a dle priorit námi nastavených a realizovaných kroků v jednotlivých zemích působení koncernu HELSKE.  V případě nutnosti dalšího doplnění informací po jejich zpracování si Vás dovolíme individuálně kontaktovat.

Děláme vše pro to, aby Vaše pohledávky byly vymoženy v maximální možné míře a děkujeme za podporu a důvěru, kterou v nás vkládáte.