13. 2. 2023

Prohlášení konkurzu na majetek Helske a další skutečnosti

Struktura přehledu:

Prohlášení konkurzu na společnost HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

Oznámení majitele Helske o prodeji továrny v Levoči

Návrh majitele Helske na uspokojení věřitelů ve výši 5 %

Podání civilní žaloby a podnětu orgánům činným v trestním řízení z důvodu kapitálového podvodu a zpronevěry

Další kroky společnosti Indebitum

 
 

Prohlášení konkurzu na společnost HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

 

Shrnutí:

 • Krajský soud v Ostravě prohlásil dne 21.12.2022 úpadek a konkurz na majetek dlužníka – společnost HELSKE SUSTAINED HPC a.s., emitenta dluhopisů Helske. S druhým českým emitentem dluhopisů Helske, společností HELSKE SUSTAINED a.s., bylo již v loňském roce zahájeno insolvenční řízení.
 • Krajský soud v Ostravě zamítnul návrh dlužníka na reorganizaci a prohlásil úpadek dlužníka společně s konkurzem na jeho majetek.
 • Krajský soud ustanovil insolvenčním správcem společnost Hart & Partners, v.o.s.
 • Soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení o úpadku a prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Ostravě dal za pravdu argumentům společnosti Indebitum, která podala k soudu rozsáhlý dokument a právní analýzu obsahující námitky proti reorganizačnímu plánu dlužníka. Reorganizačním plánem předloženým dlužníkem v žádném případě nemohlo dojít k vyššímu uspokojení věřitelů, což je jedna z hlavních podmínek reorganizace. Dále se potvrdily naše obavy plynoucí z kroků dlužníka a jeho nového vlastníka, že reorganizačním plánem dlužníka je sledován nepoctivý záměr. A to zejména z důvodů absence podniku, nikoliv vyššího výnosu než v případě konkursu, či hlasování o reorganizačním plánu propojenými osobami.

Rádi bychom ubezpečili všechny relevantní majitele dluhopisů emitenta HELSKE SUSTAINED HPC a.s., že jejich pohledávky budou řádně a včas přihlášené.

Všechny níže uvedené okolnosti vedly soud k závěru o nepoctivém záměru dlužníka. Proto návrh na povolení reorganizace zamítl a zároveň na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

   

Usnesení soudu – shrnutí hlavních důvodů pro prohlášení konkursu:

Nepoctivý záměr dlužníka

 • Indebitum, jako namítající věřitel, nedostal souhlas od dlužníka s převodem dluhopisů, společnost IFIS tyto dluhopisy se souhlasem dlužníka nabyla.
 • Dlužník si účelově opatřil souhlas s reorganizací pouze od jediného věřitele – společnosti IFIS, který předtím koupil dluhopisy se souhlasem HELSKE. Již v tom lze sledovat nepoctivost záměru dlužníka, když neměl snahu zajistit si souhlasy ostatních věřitelů nebo jejich části, tj. souhlasy těch věřitelů, kteří své dluhopisy nepřevedli na společnost IFIS.

Neexistence podniku dlužníka

 • dlužníka nemá podnik, který by bylo možno reorganizovat. Dlužník totiž nemá zaměstnance, nemá žádný hmotný majetek, žádné například stavební a podobné stroje. Jeho činnost spočívala převážně v získávání finančních prostředků od soukromých investorů, s cílem získat kapitálový zisk, a to zejména skrz financování projektu Helske people care, jejímž cílem byla výstavba sítě domovů sociálních služeb pro seniory v Německu. Dlužnice je navíc závislá na investičních rozhodnutích společností ve skupině HELSKE, takže sama nemůže ovlivnit, jakým způsobem bude generovat zisk. Nemůže tudíž sama ovlivnit ozdravění svého podnikání v pravém slova smyslu a tím uspořádat vzájemné vztahy mezi dlužnicí a jejími věřiteli, když navíc důvěra věřitelů je narušena tím, že věřitelé prakticky půjčili dlužnici peníze a očekávali jejich plnou návratnost, včetně úroků. Nelze tedy očekávat, že se najdou nějací noví věřitelé, kteří vloží své finanční prostředky do rukou dlužnice. Dlužnice tudíž nemá takový podnik, který je schopen ze své hlavní podnikatelské činnosti generovat dostatečnou přidanou hodnotu a vytvářet cash flow alespoň rámcově odpovídající závazkům a nákladům na ně, tj. ve své podstatě takový podnik, jenž má schopnost uplatnit na trhu svoje produkty nebo služby.“
 • dlužník je zcela závislý na investičních rozhodnutích společností ve skupině Helske a schopnost dlužníka dostát svým dluhům bude významně ovlivněna schopností financovaného člena skupiny dostát svým dluhům, a dosáhnout návratnosti investice vůči emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí emitenta na daném členovi skupiny a jeho hospodářských výsledcích.

Nefunkčnost dlužníka

 • „O nefunkčnosti dlužníka svědčí i fakt, že od doby svého vzniku – 21. 10. 2019 – dlužník nezaložil do Sbírky listin jedinou účetní závěrku.“

Hlasování propojených osob a vyloučení věřitele Helske Global Limited

 • o reorganizaci hlasovaly subjekty koncernové či jinak propojené s dlužníkem, což zákon neumožňuje a vylučuje takové subjekty z hlasování.
 • „Pokud jde o hlasovací lístek věřitele HELSKE GLOBAL LIMITED, reg. č. 630791 se sídlem v Dublinu, Irsko, je podepsán osobou označenou jako Matěj Rusňák, nar. 12. 8. 1984, bytem Ferka Urbánka, Spišská Nová Ves. Sám dlužník ve svém podání ze dne 12. 10. 2022 (č. l. A-8 spisu) uvedl, že tento věřitel je součástí koncernové skupiny Helske a je spojen s dlužníkem prostřednictvím osob Mateje Rusňáka a Libora Stybra.
 • Tento věřitel tudíž tvoří s dlužníkem koncern a je pro účely hlasování o reorganizačním plánu s hlasování dle § 53 odst. 1 IZ vyloučen, a k tomuto hlasovacímu lístku tudíž nelze přihlížet. Takže pohledávka věřitele IFIS Investiční fond, a.s. ve výši 58 072 500 Kč představuje více než polovinu pohledávek všech nezajištěných věřitelů.“

Rozhodnutí soudu přináší naději na spravedlivé a transparentní řešení pro všechny majitele dluhopisů a potvrzuje to, co tvrdíme od samotného počátku, že nejvyšší míra uspokojení je prostřednictvím transparentních konkurzních řízení společností skupiny Helske, které disponují majetkem pořízeným za peníze z emitovaných dluhopisů.

Druhý český emitent  Helske, společnost HELSKE SUSTAINED a.s., je od loňského roku rovněž v insolvenčním řízení a předpokládáme rovněž prohlášení konkurzu na její majetek v brzké době. Zde byl již stanovem termín prvního jednání soudu v dubnu tohoto roku.

 
 

Oznámení majitele Helske o prodeji továrny v Levoči

Společnost Service-24 vydala dne 17.12.2022 tiskové prohlášení, ve kterém mimo jiné konstatuje, že proces restrukturalizace skupiny HELSKE po roce začíná. Očekávaná návratnost věřitelům v rámci insolvenčních řízení, která se nyní rozbíhají, se bude zřejmě pohybovat kolem 5 %. Věřitelé ale dostanou možnost vyměnit pohledávky za akcie Levoča Industry, která z HELSKE koupila výrobní továrnu na stavební materiály. V horizontu pěti let je zde solidní naděje na návratnost kolem 15 % a víc, tedy trojnásobnou proti předpokládanému výtěžku z insolvenčního procesu.“ „Továrnu v Levoči, tedy zejména nemovitost, technologie a stroje, koupila v listopadu společnost Levoča Industry, za níž stojí společnost Servis-24, jež drží i majoritu akcií HELSKE. Kupní cena činila přes 8 mil. eur (cca 200 mil. korun) a byla určena posudkem znalce navrženého městem Levoča, jež mělo předkupní právo.

Společnost SERVIS-24 oznámila ve své tiskové zprávě ze dne 17.12.2022, že prodala majetek společnosti Helske s.r.o., továrnu v Levoči, společnosti Levoca Industry s.r.o., kterou ovládá dlužník, společnost SERVIS-24.

Indebitum nesouhlasí se způsobem, jakým se pokouší vyvést nejdůležitější a jedno z mála movitých a nemovitých aktiv – továrna v Levoči – na jiný subjekt – Levoca Industry a.s., který je navíc vlastněný majitelem dlužníka, společností Service-24.  Rovněž nesouhlasíme s postupem Servis-24, který nabízí věřitelům uspokojení pouze z majetku spojeného s fabrikou. Do majetku na vypořádání s věřiteli by měl být zahrnut veškerý majetek skupiny Helske, a to včetně pozemků v Německu a pohledávek skupiny Helske vůči dalším externím subjektům.

Společnost Helske s.r.o., která vlastní továrnu v Levoči, se nachází v úpadkové situaci. Kroky, které činí, vedou k vyvádění majetku ze společnosti dlužníka a snižují transparentnost uspokojení věřitelů.

Většina prostředků, které byly použity na pořízení a stavbu výrobní haly a zařízení, pochází z dluhopisů a jsou vedeny jako půjčky v rámci koncernu Helske. O prodeji majetku má být rozhodováno v rámci transparentních insolvenčních řízení za dohledu soudu a pod kontrolou věřitelských orgánů. Nebo na základě dohody s většinou držitelů dluhopisů.

K prodeji došlo bez souhlasu věřitelů, za zcela netransparentních podmínek na subjekt, o němž nic nevíme, není nám známa ekonomická povaha transakce. Netušíme, zda společnost nemá další závazky (vznikla v září 2021), které budou ovlivňovat hodnotu aktiv a nemáme žádnou možnost ovlivnit, jak bude nadále s majetkem nakládáno. Že společnost má závazky je patrné už z prvního daňového přiznání zveřejněného v obchodním rejstříku.

Společnost Indebitum činí v této věci právní kroky a podala civilní žalobu a podnět orgánům činným v trestním řízení, aby prošetřily tyto nestandardní operace, kdy se celý projekt HELSKE jeví jako kapitálový podvod.

Článek na portálu Seznam zprávy ze dne 30.12.2022 s vyjádrěním Indebitum naleznete ZDE

Tiskovou zprávu SERVIS-24 ze dne 17.12.2022 naleznete ZDE

 
 

Podání civilní žaloby a podnětu orgánům činným v trestním řízení z důvodu kapitálového podvodu a zpronevěry

Společnost Helske s.r.o., která pořídila za peníze majitelů dluhopisů výrobní závod v Levoči, je prokazatelně dlouhodobě v úpadkové situaci z důvodu platební neschopnosti a předlužení a měla tak dle insolvenčního zákona na sebe prohlásit sama úpadek. Za situace, kdy ani soud neshledal přípustnost reorganizace emitenta Helske  
z koncernu Helske z důvodu nepoctivého záměru, se vlastník Service-24 pokouší o prodej nejhodnotnějšího majetku, který může být použit k uspokojení všech věřitelů. Vyvádění majetku ze společností dlužníka snižuje transparentnost uspokojení věřitelů.

Dlužník nemá disponovat svým majetkem, jelikož je v platební neschopnosti, je předlužený a jeho majetek nebude postačovat k uspokojení všech věřitelů.

Tyto kroky odporují zákonu, jde o netransparentní řešení a pro nás nepřípustné. Nový vlastník Service-24 protizákonně vyvádí nejvýznamnější aktivum společnosti, která ručí za závazky emitentů, čímž poškozuje všechny její věřitele, vč. několik tisíců drobných investorů.

Proto se Indebitum brání všemi možnými prostředky. Aktuálně formou podání civilní žaloby na společnost Helske s.r.o. k soudu na Slovensku a napadení tak netransparentního převodu fabriky z majetku Helske na cizí společnost mimo skupinu Helske, kterou navíc ovládá její dlužník, společnost Servis-24.

S ohledem na stav aktiv a kroky, které dlužník činí, jsme podali na Slovensku podnět orgánům činným v trestním řízení z důvodu možného kapitálového podvodu a zpronevěry finančních prostředků pocházejících od několika tisícovek drobných investorů, majitelů dluhopisů Helske. Orgány činné v trestním řízení by měly prošetřit všechny nestandardní operace, kdy se celý projekt Helske v současné chvíli jeví jako kapitálový podvod.

Dokument, který tvoří cca 70 stránek textu, obsahuje velmi detailní popis aktivit, které dle našeho názoru dokazují, že šlo o kapitálový podvod a zpronevěru finančních prostředků vlastníků dluhopisů.

Je také zásadní dohledat majetek, který byl prodán ve chvíli, kdy už bylo Helske fakticky v úpadkové situaci a tyto převody napadat. Na tyto aktivity se Indebitum také velmi intenzivně zaměří a už v nich podniká určité kroky.

Nadále budeme činit právní kroky k tomu, aby se zabránilo nekontrolovanému vyvádění majetku dlužníkem.

Je více než podezřelé, že dřívější majoritní vlastníci skupiny Helske, pánové Rusňák a Stýbr, na realizaci pouze 5 developerských projektů v Německu a na Slovensku (1 projekt – výstavba závodu na výrobu sádrokartonových desek a omítek na bázi nanotechnologií v Levoči, 4 projekty – výstavba 4 seniorských domů v Německu) vytvořili nepřehlednou a složitou strukturu 70 firem v 6 zemích Evropy (ČR, SR, Německo, Anglie, Irsko, Španělsko).

Celá záležitost Helske se tak dostává i do trestně-právní roviny a je na orgánech činných v trestním řízení, aby prověřily veškeré kroky majitelů Helske a finanční transakce, zda byly vynaloženy v souladu s emisními podmínkami společností Helske na předem definované projekty.

 
 

Návrh majitele Helske na uspokojení věřitelů ve výši 5 %

V tiskovém prohlášení ze dne 17.12.2022 společnost Service-24 uvádí, že návratnost věřitelům se bude zřejmě pohybovat kolem 5 %. Rovněž v něm nabízí možnost vyměnit pohledávky za akcie Levoča Industry, která z HELSKE koupila továrnu. Uvádí, že v horizontu pěti let je zde solidní naděje na návratnost kolem 15 %.

Dlužník nabídnul věřitelům v rámci restrukturalizace skupiny Helske uspokojení na úrovni 5_%, což považujeme za nedostatečné. Chceme vědět, kam se poděly všechny prostředky investované majiteli dluhopisů do projektů, a zda byly investované v souladu s emisními podmínkami emitentů. Není možné, že by pouze špatným hospodařením vznikla ztráta ve výši 95 %.

Pokud by tomu tak i bylo, což si nemyslíme, je třeba říci, co se s těmito prostředky stalo, pokusit se je v rámci insolvenčních a trestních řízení dohledat a použít k uspokojení věřitelů. 

Nehledě na to, že i v rámci prodeje dluhopisů společnosti Helske vystavily ručitelská prohlášení, na základě kterých by za závazky emitentů měli být odpovědné i společnosti vlastnící majetek, mateřské společnosti a pánové Rusňák se Štýbrem. Samo HELSKE se v současné době zpochybňuje a dovolává se neplatnosti těchto ručitelských prohlášení, což by mělo zásadní vliv na uspokojení držitelů dluhopisů.

Majoritní vlastník obchodních podílů, společnost Servis-24 prezentuje, že jediným majetkem dlužníka je továrna na Slovensku v hodnotě 8 mil. EUR a 2 pozemky v Německu v hodnotě cca 3.5 mil. EUR. V účetních závěrkách vidíme další aktiva (majetek a pohledávky za společnostmi v koncernu Helske i mimo něj), která mají být dle našeho názoru předmětem vymáhání, i když v současné době není možné říct, jaká bude jejich hodnota. 

Z účetních výkazů společností Helske je pořizovací hodnota pozemků v Německu 8,9 mil. EUR (město Levoča má znalecký posudek na 7,8 mil. EUR) a pořizovací cena majetku v podobě výrobní haly, výrobní linky na sádrokartonové desky, výrobního zařízení a nemovitostí je 13,5 mil. EUR. Ve výše uvedeném kontextu není míra uspokojení věřitelů ve výši 5 % adekvátní majetku skupiny Helske.

Míra uspokojení věřitelů závisí na hodnotě skutečného majetku skupiny Helske. Hodnotu majetku skupiny Helske v současné době známe pouze z účetních závěrek společností a ta nebude odpovídat realitě.

Je také zásadní dohledat majetek, který byl prodán ve chvíli, kdy už bylo Helske fakticky v úpadkové situaci a tyto převody napadat.

Činíme veškeré dostupné právní kroky k tomu, aby se zabránilo nekontrolovanému vyvádění majetku dlužníkem.

 
 

Další kroky společnosti Indebitum

Společnost Indebitum se pokouší komunikovat a jednat s dlužníkem a jeho majitelem, společností Servis-24. Snaží se najít řešení s cílem maximalizovat uspokojení všech věřitelů (majitelů dluhopisů) v co nejkratším časovém horizontu.

Indebitum se nebrání možnosti kapitalizovat pohledávky výměnou za akcie společnosti, zejména za situace, kdy míra inflace v ČR přesahuje 16_% ročně a v případě konkursů trvajících několik let by výrazně znehodnotila finální výtěžek, který obdrží majitelé dluhopisů Helske. Výměnu však není možné provádět za stavu, kdy věřitele mění své dluhopisy za akcie společnosti, v níž jsou zahrnuta jen některá aktiva a ostatní do ní zahrnuta nejsou (majetek a pohledávky za společnostmi v koncernu Helske i mimo něj, pozemky v Německu apod.).

Indebitum bude dále vyvíjet aktivity spojené s dohledáváním majetku Helske, který byl prodán ve chvíli, kdy už bylo Helske fakticky v úpadkové situaci a tyto převody napadat.

I nadále bude Indebitum činit veškeré dostupné právní kroky k tomu, aby se zabránilo nekontrolovanému vyvádění majetku dlužníkem.

V Německu byly podány civilní žaloby a insolvenční návrhy na společnosti Helske vlastnící majetky pořízené z emitovaných dluhopisů Helske. Čeká se na další kroky soudů v těchto záležitostech.

V Anglii, kde sídlí Helske Ltd., mateřská společnost skupiny Helske, byl již dříve podán insolvenční návrh. Soud jej však zamítnul z důvodu místní nepříslušnosti, byť veškeré finanční toky probíhaly právě přes britskou společnost Helske Ltd. Na základě rozhodnutí soudu se tak Indebitum s insolvenční žalobou obrátí na destinaci dle soudu místně příslušnou, tj. na Slovensko.

Rádi bychom Vás na závěr ujistili, že společnost Indebitum činí, a i nadále bude činit, kroky spojené s využitím všech legitimních a dostupných právních prostředků k tomu, aby maximalizovala uspokojení všech Vás, majitelů dluhopisů Helske, a to, pokud v co možná nejkratším časovém horizontu.