13. 6. 2023

Vývoj v insolvenčních řízeních probíhajících na území České republiky

Struktura přehledu:

Vývoj v insolvenčních řízeních probíhajících na území České republiky

Prodej továrny v Levoči na společnost Levoca Industry a.s.

Komunikace se společností Servis-24, Česká republika, s. r. o.

Rozporování platnosti ručitelských prohlášení

Insolvence mateřské společnosti HELSKE Ltd.

Podnět orgánům činným v trestním řízení

Další kroky společnosti Indebitum

 
 

Vážení klienti,

od posledního podrobného informování o našich aktivitách spojených s vymáháním Vašich pohledávek za skupinou Helske uplynuly 3 měsíce, a tak bychom Vás rádi slíbeným kvartálním newsletterem informovali o postupu ve vymáhání pohledávek za společnostmi koncernu HELSKE.

 

Vývoj v insolvenčních řízeních probíhajících na území České republiky

 

HELSKE SUSTAINED a.s.,

 • Dne 22.3.2023 byl prohlášen úpadek na dlužníka HELSKE SUSTAINED a.s.
 • Společnost Indebitum přihlásila do toho insolvenčního řízení 847 pohledávek v celkovém objemu přesahujícím 226.000.000.- Kč,
 • z důvodu procesní opatrnosti přihlásila také 847 pohledávek přímo za klienty na základě plných mocí udělených naší společnosti klienty
 

HELSKE SUSTAINED HPC a.s.,

 • Společnost Indebitum přihlásila pohledávky klientů v tomto insolvenčním řízení
  • Proběhlo přezkumné jednání a schůze věřitelů
  • Jedná se o řízení, ve kterém naše společnost zastupuje pouze 6 klientů a z tohoto důvodu nemáme zásadní vliv na průběh konkursu
  • I přesto jsme vyvinuli maximální snahu k ochraně Vašich investic:
   • Na popud společnosti Indebitum byl zamítnut návrh na reorganizaci, a to z důvodu, že nesleduje poctivý záměr
   • Byla popřena pohledávka společnosti IFIS, investiční fond, a.s., IČ: 24316717 za věřitele Indebitum
   • Byl podán návrh na nepřiznání hlasovacích práv IFISu z důvodu propojenosti s dlužníkem (majitelem Helske)
   

Prodej továrny v Levoči na společnost Levoca Industry a.s.

Společnost Indebitum má důvodné pochybnosti o záměru ovládajících osob skupiny Helske – společností Servis-24 Česká republika, s. r. o., IČ: 02229129 a IFIS, investiční fond, a.s.,  při realizaci výměny dluhopisů společnosti Helske za akcie společnosti Levoca Industry a.s.

Nabídka takové výměny byla zveřejněna na webových stránkách https://www.servis-24cr.cz/2023/01/17/nabidka-na-vymenu-akcii-za-dluhopisy-helske/ 

Zveřejněné podmínky této výměny – „kapitalizace dluhů“ – lze vnímat spíše jako třetí fázi poškození věřitelů majiteli skupiny Helske, přičemž v první fázi si majitelé Helske přisvojili peníze investorů a ve druhé fázi získali část pohledávek investorů za příslib vymožení pohledávek po vlastních společnostech.

Údajná kapitalizace podle našeho názoru bude představovat pro poškozené investory (majitele dluhopisů) kteří se jí zúčastní, velmi nekomfortní postavení:

 1. Společnost Servis-24 Česká republika, s. r. o., ve své nabídce říká, že „1.944 Kč z nominální hodnoty dluhopisu připadne na hodnotu 1 Kč akcií Levoca Industry a.s.“ což v praxi znamená že:
  1. Při odhadovaných závazcích skupiny Helske ve výši 1,9 Mld Kč nerozdělují všechny akcie, ale pouze 50 akcií % a zbylou polovinu továrny si ponechávají ve svém vlastnictví
  1. Většinové vlastnictví bude stále pod kontrolou osob spojenými s dlužníky
  1. Společnost Servis-24, Česká republika, s. r. o., vedená jako akcionář Levoca Industry a.s. vlastní britskou mateřskou společnost HELSKE Ltd
  1. Z dokumentů založených v rámci insolvenčních řízení je patrné, že závazky mateřské společnosti Helske vůči emitentům dluhopisů se pohybují v řádech stovek milionů korun. Například u HELSKE Sustained, a. s. se jedná o 454 399 732 Kč.
  1. Všichni věřitelé na toto řešení pravděpodobně nepřistoupí a nelze vyloučit, že část nebude své nároky uplatňovat vůbec.
  1. Náš předpoklad je, že nabídky na výměnu využije něco přes 25 % všech klientů Helske, přičemž zbývající částí bude nadále disponovat současný vlastník, společnost Servis-24 a se svým, 50% podílem, vykonávat práva jakožto majoritní akcionář.
  1. Věřitelé budou mít nulovou kontrolu nad řízením společnosti vlastnící továrnu, jelikož v ní budou vlastnit maximálně 25 % akcií rozložených mezi několik tisíc akcionářů.
 2. Věřitelé se kapitalizací vzdají práva uplatňovat své pohledávky vůči ostatním dlužníkům a ručitelům nad rámec hodnoty majetku zahrnutého do kapitalizace (za dluhopisy klientů Indebita ručí jak společnosti Helske, včetně britské mateřské společnosti, přes kterou šly veškeré finanční toky, tak i její původní majitelé, a to jako fyzické osoby).
 3. Akcie, které investoři mají dostat, budou jen obtížně schopni prodat – kdo a proč by měl zájem kupovat takto malé minoritní podíly, když společnost budou ze 75 % ovládat stejné osoby, které vlastní Helske.

Navrhované podmínky „kapitalizace“ považujeme za snahu o další poškození věřitelů Helske a k procesu kapitalizace se nepřipojíme. 

   

Komunikace se společností Servis-24, Česká republika, s. r. o.

Společnost Indebitum se pokusila komunikovat a jednat s dlužníkem a jeho majitelem, společností Servis-24. Důvodem této komunikace byla snaha najít řešení, které by vedlo k maximalizaci uspokojení všech věřitelů (majitelů dluhopisů), a to v co nejkratším časovém horizontu.

Pro možnost posouzení reálnosti navrhovaného řešení bylo se společností Servis-24 dohodnuto dodání účetních podkladů pro provedení auditu majetku dlužníků a společnosti Levoca Industry a.s. To se však do dnešního dne nestalo, ač nám to byly opakovaně přislíbeno.

Považujeme to nadále jen za krok vedoucí k tomu, aby mohl Servis-24 prezentovat před médii, že jedná se všemi věřiteli.

Společnost Indebitum nevidí reálnou snahu o dosažení dohody, kterou není možné udělat bez detailního seznámení se se stavem společností.

   

Rozporování platnosti ručitelských prohlášení

Mateřská společnost HELSKE Ltd. podala u Okresního soudu v Bratislavě žalobu na určení neplatnosti ručitelského prohlášení.

Tímto způsobem se brání možnosti vymáhat v rámci insolvenčních řízení pohledávky taktéž po ručitelích, tj. jak po ní samotné, tak po dalších ručitelských společnostech Helske, a stejně tak po původních majitelích Helske.

Společnost Indebitum zastoupena advokátní kanceláří Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s. r. o., IČ: 47 239 921 se v této věci aktivně brání a soud jí dal za pravdu, protože již v prvním stupni rozhodl, že žaloba podaná společností HELSKE Ltd se zamítá.

   

Insolvence mateřské společnosti HELSKE Ltd., UK Company number: 08524077,

Pravomocné rozhodnutí soudu ve věci platnosti ručení umožní společnosti Indebitum aktivně a prakticky téměř nezpochybnitelně vymáhat pohledávky také po ručitelích a podat insolvenční návrh na mateřskou společnost HELSKE Ltd v České republice, nebo případně na Slovensku. A to z toho důvodu, že   soud v Anglii, kde byl podán návrh na insolvenci, vyslovil svou nepříslušnost k projednání insolvenčního návrhu společnosti Indebitum.

   

Podnět orgánům činným v trestním řízení

S ohledem na stav aktiv a na kroky, které dlužník činí, společnost Indebitum podala na Slovensku podnět orgánům činným v trestním řízení, a to z důvodu možného kapitálového podvodu a zpronevěry finančních prostředků.

Společnost Indebitum poskytuje slovenským vyšetřovacím orgánům v této věci maximální součinnost a doplňuje požadované podklady tak, aby i toto řízení bylo co nejefektivnější a vedlo k ochraně Vašich investic.

   

Další kroky společnosti Indebitum

Společnost Indebitum usiluje především o to, aby majetek skupiny Helske:

 • ovládali soudem jmenovaní insolvenční správci,
 • obstavila policie a znemožnila jeho další zcizování,
 • byl transparentně zpeněžen v rámci konkurzů,
 • výnos z majetku směřoval k věřitelům dle platných zákonů. 
 

Indebitum bude i nadále vyvíjet aktivity spojené s dohledáváním majetku Helske, který byl prodán ve chvíli, kdy už bylo Helske fakticky v úpadkové situaci a společnost Indebitum bude tyto převody dále napadat.

Rádi bychom Vás na závěr ujistili, že společnost Indebitum činí, a i nadále bude činit kroky spojené s využitím všech legitimních a dostupných právních prostředků k tomu, aby maximalizovala uspokojení všech Vás, majitelů dluhopisů Helske, a to pokud v co možná nejkratším časovém horizontu.

S úctou

Jan Zaorálek, jednatel Indebitum s.r.o.